VERENIGING / STICHTING


Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting?

De verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn klein. Toch zijn de aanwezige verschillen niet onbelangrijk. Op een vereniging zijn bijvoorbeeld andere wetten van toepassing dan op een stichting. Door de verkeerde rechtsvorm te kiezen, loopt u het risico dat u in strijd met de wet handelt. Daarnaast heeft een vereniging leden, verschillen de oprichtingseisen, genieten de beide rechtspersonen van een andere aansprakelijkheid en zijn er andere regels van toepassing op het bestuur.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht met alle verschillen tussen een stichting en een vereniging. Onder de tabel

zetten we de belangrijkste verschillen tussen een vereniging en een stichting verder uiteen.

Wettelijke regels
Wettelijke regels

Op een stichting zijn andere wettelijke regels van toepassing dan op een vereniging. De regels voor stichtingen staan in boek 2, titel 6 van het Burgerlijk Wetboek. De regels voor verenigingen in boek 2, titel 2 van het Burgerlijk Wetboek. De specifieke regels zijn hier te lezen.


Oprichting

Een stichting kan alleen opgericht worden bij notariële akte. U heeft voor het oprichten van een stichting dus de handtekening van een notaris nodig. Wanneer u online een stichting opricht, zit dit vaak bij het pakket inbegrepen.

Een vereniging kan opgericht worden via notariële akte, onderhandse akte of mondelinge afspraak. Bij deze laatste manier van oprichten geniet de vereniging alleen geen volledige rechtsbevoegdheid, maar een beperkte rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat de vereniging niet zelfstandig drager van rechten en plichten kan zijn. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als rechtspersoon. Het bestuur is dus aansprakelijk.


Bestuur & leden

Een stichting heeft geen leden, voor een vereniging zijn leden verplicht. Het bestuur van een vereniging wordt ook benoemd door de leden. Er wordt vervolgens verantwoording afgelegd aan de leden via de algemene ledenvergadering.

De dagelijkse leiding van een stichting wordt gekozen door de bestuurders. Omdat een stichting geen leden heeft, hoeft er ook geen ledenvergadering georganiseerd te worden om verantwoording af te leggen. Wel zijn er soms externe betrokkenen zoals donateurs of subsidieverstrekkers die om verantwoording vragen. Hiervoor wordt vaak een Raad van Toezicht in het leven geroepen die vervolgens het bestuur van de stichting controleert.


Statuten

De eisen die aan de statuten van een vereniging of stichting gesteld worden, verschillen van elkaar. Dit heeft voornamelijk te maken met de eisen uit de wetten en de andere verschillen die op deze pagina behandeld worden.

Na de oprichting kunnen de statuten van een stichting alleen gewijzigd worden door het bestuur of de Rechtbank. De statuten van een vereniging kunnen alleen gewijzigd worden door de algemene ledenvergadering.


Opheffing

Beide rechtsvormen kunnen op een andere manier opgeheven worden. Een stichting wordt opgeheven door besluit van het bestuur of de Rechtbank. Een vereniging kan opgeheven worden bij besluit van de algemene ledenvergadering, door een faillissement of door bijzondere bepalingen die in de statuten opgenomen zijn.