Lid worden van F.E.N. Nederland.

Wilt u lid worden van FEN Nederland?


Het verenigingsjaar van F.E.N. Nederland loopt van 1 april tot 31 maart van het volgend jaar.

 

De contributie voor Verenigingen is vastgesteld op € 44,- Persoonlijk leden € 25,- en Donateurs € 11,00 per boekjaar.  


Bij aansluiting ontvangen de persoonlijke leden en verenigingen een welkomstbrief, lidmaatschapspas, draag insigne en sticker van de federatie.


Elke vereniging heeft, mits contributie tijdig betaald, recht op 2 Jaaronderscheidingen, waarvan 1 ex. op te halen met bon op Nationale Prinsen gala, en 1 ex. op uitnodiging evenement lid vereniging. Jeugdverenigingen welke zijn verbonden aan een Lidvereniging, zijn vrijgesteld van contributie en ontvangen een jeugd onderscheiding.

Als volwaardig lid is contributie voor jeugdverenigingen gesteld op € 25,- per jaar, en kunnen dan ook de speciale Narren onderscheidingen aanvragen.


Persoonlijk Leden hebben recht op 1 Jaaronderscheiding af te halen met bon op Nationale Prinsen gala , en kunnen de Bronzen Nar aanvragen. Zie verder voor onderscheidingen ons Protocol Onderscheidingen en Jubilea.

 

De contributie en donateursbijdragen lopen via een automatische incasso, en word in de maand mei geincasseerd.

Voor aankopen van extra jaar orden en/of Narren ontvangt u een factuur die dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum op ING rekening NL28 INGB 000 3577 458

t.n.v. van Fed. Eur. Nar. Ned. o.v.v. naam + factuurnummer.

 

Bij besluit en met goedkeuring van de algemene ledenvergadering van mei 2006 is gesteld dat wanneer

betaling van contributie niet heeft plaats gevonden voor gestelde datum er geen uitreiking van

jaaronderscheiding zal plaats vinden, en/of bezoek van F.E.N. Nederland (Regio) bestuur.


Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, moet dit uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar worden gedaan per aangetekend schrijven naar ons secretariaat.


Klik hier om uw lidmaatschap online aan te vragen